Kontakt:

Obec Nižné Ladičkovce
č. 55
067 11  Ľubiša

 

057 / 779 61 84

www.nizneladickovce.ocu.sk

obecnladickovce@stonline.sk

 

IČO: 00323306
Dexia banka, a.s.
8903084002/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2013 Obce Nižné Ladičkovce

29.05.2013

Obec Nižné Ladičkovce 55, 067 11 Ľubiša

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižných Ladičkovciach v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a ustanovenia § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o odpadoch“) :

 

 

 

v y d á v a

 

pre územie obce Nižné Ladičkovce

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie

 

č. 2/2013

 

 

 

 

 

 

Nakladanie s komunálnym odpadom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") upravuje podrobnosti o
spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie odpadov.

Čl. 2

Systém zberu odpadov

Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov:

 

a) kontajnerový a vrecový

b) kalendárový zber

c) oddelený zber komunálnych odpadov pre elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel

d) triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, elektroodpad z domácností,

biologicky rozložiteľný komunálny odpad

e) v obci nie je zavedený množstvový zber

 

 

Čl. 3

 

Spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

1) Obec určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu jednotný typ zberových nádob:

 

- kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu alebo plasrová nádoba pre zmesový komunálny odpad,

- plastové vrecia alebo zberné nádoby určené obcou pre triedený zber jednotlivých zložiek

komunálneho odpadu,

- veľkoobjemové kontajnery pre objemné odpady a drobné stavebné odpady,

 

2) Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:

 

a) na obecnom úrade obce objednať si potrebný počet zberných nádob a plastových vriec zodpovedajúcich

systému zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek komunálneho odpadu,

b) zberné nádoby v deň vývozu pripraviť na verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej blízkosti verejnej

komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo,

c) starať sa o prístup k zberným nádobám a vreciam a o čistotu stanovíšť a okolie zberných nádob a vriec,

d) ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob a vytriedený komunálny odpad do vriec alebo

zberných nádob určených obcou tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich komunálny odpad nevypadával

a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie zamestnancov zmluvne oprávnenej osoby,

3) Vlastník alebo správca nehnuteľnosti má zakázané:

 

a) ukladať do zberných nádob - kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu a plastových vriec tekutý

odpad,

 

b) preťažovať zbernú nádobu - kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu,alebo plastovú nádobu

t.j. ukladať do nej odpad, ktorý prevyšuje 50 kg,

c) spal'ovať komunálny odpad v zberných nádobách - kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu

a plastové nádoby

d) poškodzovať zberné nádoby a vrecia,

e) ukladať elektroodpady z domácností vrátane žiariviek a svietidiel, odpady s obsahom škodlivín,

objemný odpad, drobný stavebný odpad, zmesový komunálny odpad, triedený komunálny odpad

a biologicky rozložiteľný odpad do iných zberných nádob ako sú určené podľa tohto nariadenia,

f) ukladať žeravý popol do zberných nádob.

4)Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný v deň odvozu zmesového a triedeného komunálneho odpadu umiestniť zberné nádoby a vrecia na miesto a zabezpečiť k zberným nádobám a k vreciam prístup.

 

Čl. 4

 

Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania zmesových

komunálnych odpadov

1) Na území obce pre držiteľov zmesového odpadu a vlastníkov alebo správcov nehnuteľností, ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do zberných nádob - kontajner KUKA 110 l sa uplatňuje intervalový systém zberu.

2) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

 1. Počet a typ zberných nádob a interval odvozu zmesového komunálneho odpadu:

 

a) každý držiteľ zmesového odpadu je povinný používať typ zberných nádob na zmesový
komunálny odpad zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto nariadenie,

b) pre držiteľov zmesového komunálneho odpadu, ktorí užívajú zberné nádoby - kontajner
KUKA 110 l, minimálny počet nádob je l ks. Interval odvozu sa zabezpečuje Ix za dva týždne. O dni zberu zmesových komunálnych odpadov bude obec vopred informovať držiteľov zmesového odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, harmonogramom zberu a úradnými informačnými tabuľami).

4) Zmluvne oprávnená osoba zneškodňuje komunálny odpad na riadenej skládke odpadov.

  1. Zakazuje sa zmiešavať zmesový komunálny odpad s triedeným komunálnym odpadom
   a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom.

 

 

Čl. 5

 

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania elektroodpadov z domácností vrátane
žiariviek a svietidiel

1) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických
osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím
zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

2) Do elektroodpadu patria: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná
technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary,
práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atd'.

3) Do elektroodpadu nepatria: motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie
žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované,
klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod.

4) Žiarivky a svietidlá patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky, preto
patria do kategórie nebezpečné odpady. Na ich zber sa uplatňuje režim ako v prípade vyššie
uvedeného elektroodpadu z domácnosti.

5) Medzi žiarivky a svietidlá patria:
a) Lineárna žiarivka

Klasická žiarivka v tvare dlhej trubice (neónová trubica, neónka).
b) Kompaktná žiarivka

Kompaktná žiarivka má menšie rozmery než má klasická žiarivková trubica. Ide o úsporné
žiarovky. Majú spravidla podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické žiarovky.

e) Svietidlá

Svietidlá, ktoré sú umiestnené voľne, napevno alebo sú zabudované do stien, dlážok alebo stropov
budov, za účelom poskytnutia funkčného, dekoratívneho, akcentného a bezpečnostného
osvetlenia. Svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch vrátane svetelných zdrojov, vreckové
svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje.

6) Medzi žiarivky a svietidlá nepatria voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou
osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo
priestranstiev (svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre
zdravotnictvo), komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia - stlpy,
predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské svietidlá
pre obyčajné žiarovky.

7) Na území obce pre držiteľov elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek a svietidiel
sa na zber elektroodpadov uplatňuje kalendárový zber elektroodpadov.

8) Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadov z domácností
vrátane žiariviek a svietidiel zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou
má obec uzatvorenú zmluvu.

  1. Obec zabezpečí pre držiteľovelektroodpadov z domácností vrátane žiariviek
   a svietidiel odvoz elektroodpadov z domácností vrátane žiariviek a svietidiel najmenej 2 x za
   rok, podľa harmonogramu dennej obce.. V prípade potreby obec zabezpečí zber elektroodpadu
   z domácnosti vrátane žiariviek a svietidiel v častejšom intervale.

 

10) O dni zberu elektroodpadov z domácností vrátane žiariviek a svietidiel a o
zbemom mieste bude obec vopred informovať držiteľov elkektoodpadu z domácností vrátane
žiariviek a svietidiel v obci obvyklým spôsobom (podľa spracovaného harmonogramu, miestnym rozhlasom a úradnými informačnými tabuľami).

11) Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde podľa § 54c ods. 1 zákona
o odpadoch je distribútor elektrozariadení povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j.
odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia
na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z
elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané
elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení.

12) Držiteľ elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek a svietidiel nemôže odovzdávať
elektroodpad iným subjektom, než sú ustanovené v tomto nariadení.

  1. Zakazuj e sa zmiešavať elektro odpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel
   s ostatnými druhmi odpadov.

Čl. 6

 

Systém zberu, prepravy a zhodnocovania triedených zložiek

komunálneho odpadu

1) Na území obce sa zabezpečuje triedenie a zber týchto zložiek komunálneho odpadu:

a) papier

b) plasty

c) kov

d) sklo

Podľa harmonogramu komunálneho a separovaného zberu.

 

Čl. 7

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu

1) Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:

- odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov - tzv. zelený biologicky
- rozložiteľný odpad,

- kuchynský a reštauračný odpad,
- jedlé oleje a tuky.

2) Medzi zelený biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí: kvety, tráva, lístie,
drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z
pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

3) Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla,
škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou,
ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá
papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka,
novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a
potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení
spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov
sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň
domácností a pod ..

  1. Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté
   zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. "domáce zakálačky", a pod.

 

5) Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania (ďalej len "prevádzkovateľ kuchyne") zodpovedá za nakladanie s
biologickým
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Zakazuje sa zmiešavať
biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad s ostatnými druhmi odpadov.

  1. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov
   na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho
   poplatku).

    

7) Ich zber a kontajnery musia splňať hygienické požiadavky ustanovené nariadením
EP a Rady (ES) č. 1069/2009.

8) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné
živočíchy ani verejnosť.

9) Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

10) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.

11) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám,
ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a
zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa
vyžaduje, aby tento subjekt spÍňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona
Č. 39/2007 Z. z.)
a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

12) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý
má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.

13) Pri nakladaní kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne
povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

14) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a
reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na
zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď ..

15) Ustanovenia ods. 5) až 14) sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a
školskej jedálne, (výdajnej školskej jedálne).

16) Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný odpad so zmesovým komunálnym
odpadom, s triedenými zložkami komunálneho odpadu a s oddelene zbieraným komunálnym
odpadom.

17) Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky
rozložiteľný komunálny odpad vhodný na kompostovanie na svojich domácich
kompostoviskách.

 

  1. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky
   rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov obce, pretože najmenej
   50 obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad na svojich domácich
   kompostoviskách. Týmto nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa kuchyne zaviesť
   a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky
   rozložiteľný kuchynský
   a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

 

 

 

Čl. 8

Spoločné a záverečné ustanovenia

Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu je upravená v zákone NR SR Č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláškach Ministerstva životného prostredia č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhl.
Č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

V Nižných Ladičkovciach, dňa 09.04. 2013

Juraj BREHOVSKÝ starosta obce

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa : 09.04.2013

Zvesené z úradnej tabule dňa : 03.05.2013

Výberove konanie
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE Nižné Ladičkovce
Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín

Voľby do Národnej rady SR 2016
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty za obec Nižné Ladičkovce
Výzva na predkladanie ponúk
Obecný kamerový systém Nižné Ladičkovce
Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2016

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015
Dodatok č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a prenájom kultúrneho domu
Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2015

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2013 Obce Nižné Ladičkovce
Nakladanie s komunálnym odpadom
Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2012 Obce Nižné Ladičkovce
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za prenájom kultúrneho domu a kopanie hrobu
O pohár starostu obce, 2.ročník "Memoriál Pavla Dupláka"
O pohár starostu obce,2.ročník futbalového turnaja "Memoriál Pavla Dupláka"
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 Obce Nižné Ladičkovce
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za prenájom kultúrneho domu a kopanie hrobu
Čistenie potoka
Čistenie koryta miestneho potoka Ľubiška v intraviláne obce Nižné Ladičkovce
Výrub stromov
Výrub stromov na miestnom cintoríne
Kultúra bez hraníc.
Výstavba a modernizácia Poľsko - Slovenských kultúrnych domov Obec Besko a 15 obcí Koškovského mikroregiónu.
< 1 >