Kontakt:

Obec Nižné Ladičkovce
č. 55
067 11  Ľubiša

 

057 / 779 61 84

www.nizneladickovce.ocu.sk

obecnladickovce@stonline.sk

 

IČO: 00323306
Dexia banka, a.s.
8903084002/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015

17.12.2015

  Obec Nižné Ladičkovce 55, 067 11 Ľubiša

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižných Ladičkovciach v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z.z.a zákona č. 79/2015 Z.z.o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 

 

 

v y d á v a

 

pre územie obce Nižné Ladičkovce

 

 

D o d a t o k

 

č. 1/2015

 

 

 

o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady,

drobné stavebné odpady a prenájom kultúrneho domu

 

 

 

 

 

VZN č. 1/2015 z 11.12.2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 a VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a prenájom kultúrneho domu.

 

VZN č. 2/2013 článok 6:

 

  1. na územíobce sa zabezpečzje triedenie a zber týchto zložiek komunálneho odpadu :

 

a) papier

b) plasty

c) kov

d) sklo

e) drobný stavebný odpad

- Sadzba poplatku 0,078 Eur za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu

škodlivín

 

- Uhradiť poplatok za drobný stavebný odpad v hotovosti pri odovzdaní drobného

stavebného odpadu na mieste určenom obcou – prípadne po vystavení dokladu

na obecnom úrade a následne bude poplatníkovi vydaný príjmový pokladničný

doklad

 

 

 

VZN č. 1/2012 – časť III. §14 bod 14

 

Miestny poplatok za prenájom kultúrneho domu na :

 

- kultúrnu akciu 20,-Eur (bez energií)

- kar 10,-Eur (bez energií)

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 24.11.2015

 

 

Zvesené dňa : …................

 

 

 

 

Juraj B r e h o v s k ý

starosta obce    

Výberove konanie
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE Nižné Ladičkovce
Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín

Voľby do Národnej rady SR 2016
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty za obec Nižné Ladičkovce
Výzva na predkladanie ponúk
Obecný kamerový systém Nižné Ladičkovce
Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2016

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015
Dodatok č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a prenájom kultúrneho domu
Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2015

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2013 Obce Nižné Ladičkovce
Nakladanie s komunálnym odpadom
Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2012 Obce Nižné Ladičkovce
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za prenájom kultúrneho domu a kopanie hrobu
O pohár starostu obce, 2.ročník "Memoriál Pavla Dupláka"
O pohár starostu obce,2.ročník futbalového turnaja "Memoriál Pavla Dupláka"
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 Obce Nižné Ladičkovce
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za prenájom kultúrneho domu a kopanie hrobu
Čistenie potoka
Čistenie koryta miestneho potoka Ľubiška v intraviláne obce Nižné Ladičkovce
Výrub stromov
Výrub stromov na miestnom cintoríne
Kultúra bez hraníc.
Výstavba a modernizácia Poľsko - Slovenských kultúrnych domov Obec Besko a 15 obcí Koškovského mikroregiónu.
< 1 >