Kontakt:

Obec Nižné Ladičkovce
č. 55
067 11  Ľubiša

 

057 / 779 61 84

www.nizneladickovce.ocu.sk

obecnladickovce@stonline.sk

 

IČO: 00323306
Dexia banka, a.s.
8903084002/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Kultúra bez hraníc.

22.03.2011

1. Názov inštitúcie vedúceho partnera a partnerov - Vedúci partner - Gmina Besko

Partneri projektu
Obec Hankovce
Obec Dedačov
Obec Koškovce
Obec Jabloň
Obec Slovenské Krivé
Obec Zbudské Dlhé
Obec Hrabovec nad Laborcom
Obec Ľubiša
Obec Vyšné Ladičkovce
Obec Nižné Ladičkovce
Obec Veľopolie
Obec Udavské
Obec Kochanovce
Obec Rokytov pri Humennom
Obec Lackovce

2. Hlavný cieľ projektu: Hlavným dlhodobým cieľom je rozvoj a upevnenie spolupráce medzi spoločenstvami obcí s perspektívou ďalšieho spoločného rozvoja v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a rozvoja občianskej spoločnosti. Tento cieľ sa dosiahne investíciou do kultúrnej infraštruktúry (výstavba a modernizácia), čo pozitívne ovplyvní vytvorenie základov pre dlhodobú cezhraničnú hospodársku spoluprácu, čo ovplyvní zlepšenie kvality života obyvateľov. Realizácia projektu je nevyhnutná pre rozvoj obcí a regiónov, zlepšenie kvality sociálneho a kultúrneho života pozitívne ovplyvní imidž obcí na poľskej aj slovenskej strane a bude modelovým vzorom realizácie spolupráce pre sociálne a kultúrne oživenie.
Realizácia projektu je v súlade so všeobecným cieľom Programu, ktorým je zväčšenie efektivity regionálnej politiky medzinárodnou propagáciou a spoluprácou, tvorením sietí, výmenou skúseností medzi regionálnymi aj miestnymi inštitúciami.
  Špecifické ciele projektu:
• Posilnenie a prehĺbenie spolupráce medzi obyvateľmi obce Besko a Mikroregiónom Koškovské rozvojom kultúrnych aktivít v novo vzniknutom Kultúrnom dome a modernizovaných infraštruktúrnych objektoch v Mikroregióne Koškovské;
• zvýšenie kvality života a práce na vidieku;
• rast turistickej a investičnej aktivity vidieka;
• uspokojovanie sociálnych a kultúrnych potrieb obyvateľov vidieka;
• kultivovanie identity vidieckeho spoločenstva, zachovanie kultúrneho dedičstva a špecifických hodnôt vidieka;
• propagácia vidieka;
• udržiavanie lokálnych tradícií
• eliminovanie prekážok v prístupe obyvateľstva vidieka k plnej kultúrnej, informačnej a vzdelávacej ponuke, čo v budúcnosti by malo znížiť rozdiely medzi mestom a dedinou,
• vytvorenie spoločnosti otvorenej voči svetu a nepretržitý rozvoj a zvyšovanie kvalifikácií Výmena vedomostí a skúseností v dlhodobej časovej perspektíve ovplyvní rozvoj priateľstva a spoluprácu medzi miestnymi spoločenstvami obidvoch krajín a prispeje k vypracovaniu modelov sociálnych a kultúrnych aktivít a k vyriešeniu problémov v lokálnom a regionálnom meradle.

3. Suma finančného príspevku z ERDF: 1 527 295,75 € - 85 % celkových oprávnených nákladov

4. Územie realizácie projektu: Obec Besko, okres Sanok, štát Poľská republika, Slovenská republika, Prešovský samosprávny kraj, Okres Humenné, Koškovský mikroregión

Výberove konanie
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE Nižné Ladičkovce
Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín

Voľby do Národnej rady SR 2016
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty za obec Nižné Ladičkovce
Výzva na predkladanie ponúk
Obecný kamerový systém Nižné Ladičkovce
Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2016

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015
Dodatok č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a prenájom kultúrneho domu
Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2015

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2013 Obce Nižné Ladičkovce
Nakladanie s komunálnym odpadom
Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2012 Obce Nižné Ladičkovce
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za prenájom kultúrneho domu a kopanie hrobu
O pohár starostu obce, 2.ročník "Memoriál Pavla Dupláka"
O pohár starostu obce,2.ročník futbalového turnaja "Memoriál Pavla Dupláka"
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 Obce Nižné Ladičkovce
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za prenájom kultúrneho domu a kopanie hrobu
Čistenie potoka
Čistenie koryta miestneho potoka Ľubiška v intraviláne obce Nižné Ladičkovce
Výrub stromov
Výrub stromov na miestnom cintoríne
Kultúra bez hraníc.
Výstavba a modernizácia Poľsko - Slovenských kultúrnych domov Obec Besko a 15 obcí Koškovského mikroregiónu.
< 1 >