Kontakt:

Obec Nižné Ladičkovce
č. 55
067 11  Ľubiša

 

057 / 779 61 84

www.nizneladickovce.ocu.sk

obecnladickovce@stonline.sk

 

IČO: 00323306
Dexia banka, a.s.
8903084002/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 Obce Nižné Ladičkovce

30.11.2011

 

N á v r h

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 Obce Nižné Ladičkovce

            o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady             

         a drobné stavebné odpady, za prenájom kultúrneho domu a kopanie hrobu       

 

 

          Vyvesením návrhu všeobecného nariadenia dňa 28.11.2011 začína plynúť 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť zdôvodnené pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia:

 

 

a/ v písomnej forme na adresu:                    Obec Nižné Ladičkovce 55

                                                                             067 11  Ľubiša

 

 

b/ v elektronickej forme na adresu:              obecnladickovce@stonline.sk

                                                                    _____________________________________

 

c/ ústne do zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva Obce Nižné Ladičkovce.

 

 

          Zdôvodnenou pripomienkou možno v lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.Z pripomienky musí byť zrejme, kto ju predkladá. Na ostatné podnety musí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä  vtedy, ak sú zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po 10-dňovej lehote sa   nemusí prihliadať.

 

 

Príloha:

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia   - na stiahnutie

 

 

 


Výberove konanie
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE Nižné Ladičkovce
Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín

Voľby do Národnej rady SR 2016
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty za obec Nižné Ladičkovce
Výzva na predkladanie ponúk
Obecný kamerový systém Nižné Ladičkovce
Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2016

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015
Dodatok č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a prenájom kultúrneho domu
Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2015

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2013 Obce Nižné Ladičkovce
Nakladanie s komunálnym odpadom
Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2012 Obce Nižné Ladičkovce
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za prenájom kultúrneho domu a kopanie hrobu
O pohár starostu obce, 2.ročník "Memoriál Pavla Dupláka"
O pohár starostu obce,2.ročník futbalového turnaja "Memoriál Pavla Dupláka"
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 Obce Nižné Ladičkovce
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za prenájom kultúrneho domu a kopanie hrobu
Čistenie potoka
Čistenie koryta miestneho potoka Ľubiška v intraviláne obce Nižné Ladičkovce
Výrub stromov
Výrub stromov na miestnom cintoríne
Kultúra bez hraníc.
Výstavba a modernizácia Poľsko - Slovenských kultúrnych domov Obec Besko a 15 obcí Koškovského mikroregiónu.
< 1 >